කුඩා ව්‍යාපාර ව්‍යවසායකයින් වැළකී සිටිය යුතු කරුණු….

සාර්ථක ව්‍යාපාරික ජීවිතයකට උරුමකම් කීම අප හිතන තරම් ලෙහෙසි පහසු නොවන කටයුත්තකි. තරගකාරී ජීවන රටාව තුළ හමුවන බාධක අභියෝග නිවැරදිව හඳුනා ගැනීමටත් ඒවාට සාර්ථක ලෙස මුහුණ දීමට හැකි වන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් ම ධනාත්මක චිත්ත ශක්තියක් මෙන්ම ව්‍යාපාරික භූමිකාව පිළිබඳ නිවැරදි අවබෝධයක් අප තුළ ඇති කර ගතහොත් පමණයි. එහෙත් අද සමාජය තුළ නව ව්‍යවසායකයන් ලෙස බිහිවන … Continue reading කුඩා ව්‍යාපාර ව්‍යවසායකයින් වැළකී සිටිය යුතු කරුණු….